ប៊្លុកឃឺរ

  • CIRCULAR SAW BLANKS

    ប៊្លុកឃឺរ

    ការអនុវត្តន៍៖ ផ្លាកស៊ីប៊ែរស៊ីអេសអេសប្រើសម្រាប់ធ្វើផ្លុំរាងជារង្វង់ដើម្បីកាត់សម្ភារៈផ្សេងៗគុណវិបត្តិៈចន្លោះប្រហោងរាងជារង្វង់អាចកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្មនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដាប់ប៊ល។