ជនភៀសខ្លួនគ្រោង

  • PLANNER KNIVES

    ជនភៀសខ្លួនគ្រោង

    សំភារៈ៖ អេសអេសអេស ៦% - - ១.៣៣៤៣ - អិម .២, អេស។ អេស។ អេ។ អេ។ ១៨% វ៉ - ១.៣៣៥៥ - ធី ១, ១.២៣៧៩ - ឌី ២ ការប្រើប្រាស់: កាំបិតអ្នកធ្វើផែនការប្រើសម្រាប់គ្រឿងម៉ាស៊ីនបន្ទះក្តារនិងប្រទាល, អ្នកធ្វើប្លង់និងកម្រាស់