ស្ទ្រីមស្តាលីង

  • STAINLESS STEEL

    ស្ទ្រីមស្តាលីង

    សមាសធាតុគីមីនៃដែកអ៊ីណុកម៉ាទីសត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការបន្ថែមធាតុដូចជាម៉ូលីប៊ិនធូនតង់វ៉ាន់ឌីណាណូនិងនីណូយ្យូមនៅលើមូលដ្ឋាននៃការផ្សំគ្នានៃសមាសធាតុខុសគ្នា ០,១% -១,០% C និង ១២% -២៧% Cr ។