រោងម៉ាស៊ីនកិនផ្លាស្ទិច

  • PLASTIC MOULD STEEL

    រោងម៉ាស៊ីនកិនផ្លាស្ទិច

    រោងម៉ាស៊ីន MOLD ជាធម្មតាមានមាតិកាកាបូនទាបជាង - ០,៣៦ ទៅ ០,៤០% ហើយក្រូមីញ៉ូមនិងនីកែលគឺជាធាតុសំខាន់។ ចរិតទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យសមា្ភារៈទាំងនេះត្រូវបានប៉ូលារហូតដល់ចប់ខ្ពស់បំផុត។