មីល្លីដាប់ប៊ល

  • MILLED FLATS

    ផ្ទះលែ្វក

    ការដាក់ពាក្យ: បារផ្ទះសំប៉ែតត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្សិតដាប់កាំបិតកាំបិតវីសផ្សិត Chinaward គុណសម្បត្តិ៖ ផលិតផលស៊េរីនេះជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្មនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ផលិត